Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w Chorzowie. Kryteria naboru i terminy

W poniedziałek, 27 lutego 2023 r., w Chorzowie rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli oraz pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Przedstawiamy kryteria naboru i terminy.

fot. pixabay.com
Chorzow rekrutacja do przedzkoli szkol

Nabór do chorzowskich przedszkoli

Nabór do przedszkoli prowadzony będzie w systemie elektronicznym. W rekrutacji biorą udział dzieci trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioletnie (urodzone w latach 2020, 2019, 2018 i 2017), które mieszkają w Chorzowie. Zgodnie z prawem oświatowym przygotowanie przedszkolne dla sześciolatków jest obowiązkowe. Nabór odbywa się do 24 przedszkoli prowadzonych przez miasto oraz oddziału zerowego w Szkole Podstawowej nr 15.

- Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola – informują w Urzędzie Miasta Chorzów.

Zapisy do przedszkola/oddziału zerowego będą trwały od 27 lutego do 10 marca 2023 r. Rodzice mogą wybrać maksymalnie trzy placówki (kolejność oznacza wskazanie przedszkola pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru). Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie, wydrukować i podpisać, po czym złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Kryteria i terminy rekrutacji do przedszkoli w Chorzowie

Kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata – 100 pkt
 • niepełnosprawność kandydata – 100 pkt
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt

Kryteria lokalne:

 • dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych albo rodzic samotnie wychowujący pracuje zawodowo/prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym – 40 pkt.
 • dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Chorzowie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie – 20 pkt.
 • dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie – 15 pkt.
 • dziecko. Którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku – 10 pkt.
 • przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania
 • lub pracy jednego z rodziców – 7 pkt.
 • dziecko, które w roku składania wniosku uczęszcza do publicznego żłobka lub placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, albo pozostaje pod opieką dziennego opiekuna, ujętego w wykazie dziennych opiekunów – 3 pkt.

Kandydaci do oddziałów specjalnych oraz integracyjnych, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie uczestniczą w procesie rekrutacyjnym. W celu zapisania do przedszkola dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzic powinien zgłosić się w terminie od 11 marca do 30 kwietnia 2023 r. do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem.

W rekrutacji nie biorą także udziału dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowych przedszkolach nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w odpowiednim terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Terminy rekrutacji do przedszkoli w Chorzowie:

 • rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 27.02.2023, godz.8.00 do 10.03.2023, godz.15.00
 • weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 27.02.2023, godz. 8.00 do 24.03.2023.
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 29.03.2023, godz. 9.00
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia od 29.03.2023, od godz. 9.00 do 12.04.2023, do godz. 15.00
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 13.04.2023, godz. 9.00

Nabór do szkół podstawowych w Chorzowie na rok szkolny 2023/2024

Nabór do pierwszych klas szkół podstawowych w Chorzowie także prowadzony będzie w systemie elektronicznym. Rekrutacja rozpocznie się 27 lutego 2023 r. i potrwa do 31 marca 2023 r. Kandydaci przyjmowani będą na podstawie:

 • ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka. Zgłoszenie należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły obwodowej. Kandydat do takiej szkoły przyjmowany jest z urzędu.
 • WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu. Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydaci do oddziałów specjalnych oraz integracyjnych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie uczestniczą w procesie rekrutacyjnym. W celu zapisania kandydata, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do oddziału specjalnego lub na jedno z pięciu miejsc w oddziale integracyjnym, rodzic powinien zgłosić się w terminie do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem

Kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej:

 • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły pierwszego wyboru do klas 1-7 w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie edukacji kandydata – 16 pkt
 • szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt
 • rodzice /opiekunowie prawni są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą
 • w obwodzie szkoły pierwszego wyboru - 4 pkt
 • w obwodzie szkoły pierwszego wyboru zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki przed i po zakończonych zajęciach w szkole - 3 pkt
 • kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego znajdującego się w budynku szkoły podstawowej, o przyjęcie do której się ubiega, w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie edukacji kandydata - 2 pkt
 • droga kandydata do szkoły pierwszego wyboru od miejsca zamieszkania jest krótsza niż do szkoły obwodowej – 1 pkt

Terminy rekrutacji do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem:

 • rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata spoza obwodu kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 27 lutego, godz. 8:00 do 31 marca 2023 r., godz. 15:00
 • rejestracja w systemie oraz złożenie zgłoszenia kandydata do obwodowej szkoły podstawowej: 27 lutego, godz. 8:00 do 31 marca 2023 r., godzina 15:00.
 • weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym: 27 lutego do 7 kwietnia 2023 r.
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 14 kwietnia 2023 r., godz. 9:00
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania: od 14 do 27 kwietnia 2023 r., godz. 15:00
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 28 kwietnia 2023 r., godz. 9.00.
Chorzów Liceum Batorego

Może Cię zainteresować:

Ile zarabiają nauczyciele w Chorzowie? Różnice w zarobkach wynoszą nawet 2,5 tys, zł

Autor: Maciej Poloczek

01/02/2023

Chorzów Uniwesyteckie I LO im Juliusza Słowackiego

Może Cię zainteresować:

Ranking Perspektywy 2023. Najlepsze licea i technika w Chorzowie

Autor: Maciej Poloczek

12/01/2023

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon