Będzie drożej. W Chorzowie planują podwyżkę podatków

Wszystko drożeje, więc i podatki od nieruchomości będą wyższe. W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Chorzów, zaplanowanej na 27 października 2022 r., znalazł się projekt uchwały „w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów”. Będzie drożej.

Urząd Miasta Chorzów

Inflacja we wrześniu wyniosła w Polsce 17,2 procent - w piątek, 14 października 2022 r., podał Główny Urząd Statystyczny. Wszystko drożeje, więc w Chorzowie wyższe będą także podatki od nieruchomości. Projekt uchwały w tej sprawie znalazł się w porządku obrad sesji Rady Miasta Chorzów zaplanowanej na 27 października 2022 r.

Jakie będą w Chorzowie stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku?

Zgodnie z projektem uchwały stawki podatku od nieruchomości w przyszłym roku w Chorzowie wzrosną średnio o 12 procent. Na rok mają wynosić:

od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m² powierzchni (obecnie 1,03 zł)
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni (obecnie 5,17 zł)
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,61 zł od 1 m² powierzchni (obecnie 0,54 zł)
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł od 1 m² powierzchni (obecnie 3,40 zł)

od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych – 1,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie 0,89 zł)
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie 25,74 zł)
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie 12,04 zł)
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie 5,25 zł)
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie 8,68 zł)

od budowli:

  • 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (obecnie także 2%)

- Przyjęcie zaproponowanych stawek pozwoli na realizację zaplanowanych dochodów na 2023 rok i pozwoli utrzymać dotychczasowy poziom realizacji zadań miasta z uwzględnieniem obecnie panującej globalnej sytuacji ekonomicznej – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Niebieska Erka

Może Cię zainteresować:

Pożyczka skonwertowana na akcje. Zmniejszył się dług Ruchu Chorzów

Autor: Maciej Poloczek

13/10/2022

Przedszkole

Może Cię zainteresować:

Nowe stawki opłat za publiczne przedszkola w Chorzowie

Autor: Maciej Poloczek

29/08/2022

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon