Wyznaczono obszar zdegradowany Chorzowa. To 10 proc. powierzchni miasta

Blisko 30 proc. mieszkańców Chorzowa mieszka na obszarze zdegradowany, który zajmuje 10 proc. powierzchni miasta – tak wynika z analizy przeprowadzonej przed przygotowaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów”. Dokument trafił już do miejskich radnych, którzy na najbliższej sesji zajmą się wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Chorzów

Chorzów przystąpi do przygotowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów do roku 2030”. Dzięki temu – jak podkreślają urzędnicy – będzie można się ubiegać o pozyskanie środków zewnętrznych z programów unijnych i krajowych.

Miejsca, w których występuje koncentracja zjawisk kryzysowych

Podstawą procesu rewitalizacji jest wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego, który ma być jej poddany. Chodzi o zidentyfikowanie tych miejsc w mieście, w których występuje szczególna koncentracja zjawisk kryzysowych. W Chorzowie właśnie zakończoną taką analizę. Prowadzona była w oparciu o podział miasta na obszary o powierzchni 5 ha i objęła pięć stref:

  • sfera społeczna: 23 wskaźniki, m.in. wskaźniki demograficzne, dane na temat bezrobocia, pomocy społecznej, aktywności społecznej, wypadków drogowych
  • sfera środowiskowa: 5 wskaźników, m.in. jakości powietrza, hałasu i wyrobów azbestowych
  • sfera techniczna: 5 wskaźników, m.in. dane dot. infrastruktury internetowej, infrastruktury sieciowej, zabudowy
  • sfera przestrzenno-funkcjonalna: 6 wskaźników, m.in. dostępność komunikacyjna, dostępność obiektów użyteczności publicznej, tereny zielone
  • sfera gospodarcza: 2 wskaźniki, liczba podmiotów gospodarczych oraz udział nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych

Obszar zdegradowany w Chorzowie składa się z pięciu podobszarów

Analizując te dane wyznaczono granice obszaru zdegradowanego w Chorzowie. Jak podkreślają autorzy dokumentu jest on tożsamy z obszarem rewitalizacji.

- Obszar rewitalizacji składa się z 5 podobszarów zajmujących łączną powierzchnię 333,7 ha (10% ogółu powierzchni miasta), który jest zamieszkiwany przez 25 959 osób (27,9% ogółu mieszkańców miasta) – czytamy w opracowanej diagnozie.

Podobszar rewitalizacji Chorzów Stary umiejscowiony jest w środkowo-wschodniej części miasta. Obejmuje swym zasięgiem tereny od Domu Pomocy zlokalizowanego przy ul. Siemianowickiej, po skrzyżowanie ulic Siemianowickiej i Jana Kasprowicza oraz treny Huty. W układzie północ-południe podobszar ten obejmuje tereny od ulic Mazurskiej, Kościuszki i Siemianowickiej na południu, po ulice Bożogrobowców, Kasprowicza i Bytkowską na północy. Podobszar zamieszkuje 1 546 osób (1,7% mieszkańców miasta), a jego powierzchnia wynosi 35,4 ha (1,1% powierzchni miasta).

Podobszar rewitalizacji Maciejkowice umiejscowiony jest w północno-wschodniej części miasta. Obejmuje tereny osiedla Maciejkowice, biegnące wzdłuż ulicy Głównej, od ulic Langiewicza i Emilii Plater na wschodzie, po tereny Doliny Górnika na zachodzie. Południową granice podobszaru wyznaczają ulice Kresowa, Maciejkowicka i Rębaczy. Północną ulica Kluczborska, Słowików, Poprzeczna. Podobszar zamieszkuje 1 230 osób (1,3% mieszkańców miasta), a jego powierzchnia obejmuje 77,1 ha (2,3% powierzchni miasta).

Podobszar rewitalizacji Centrum obejmuje fragment centrum miasta Chorzowa. Obejmuje tereny usytuowane na wschód od ulicy Katowickiej, gdzie granice wyznacza ulica ks. Bernarda Bogedaina, Konopnickiej i Poniatowskiego. W podobszar wpisuje się centrum miasta Chorzowa, z ulicą Wolności, Hajducką, Pułaskiego oraz Omańkowskiej, a także ulice Strzelców Bytomskich i Raciborska. Podobszar zamieszkuje 10 270 osób (11,0% mieszkańców miasta) a jego powierzchnia wynosi 88,1 ha (2,6% powierzchni miasta).

Podobszar rewitalizacji Chorzów Batory usytuowany jest na południe od centrum miasta. Podobszar zamieszkuje 3 145 osób (3,4% mieszkańców miasta), a jego powierzchnia wynosi 32,8 ha. Jego granice wyznaczają ulice Długa, Gliwicka, Armii Krajowej, Leśna, Szpitalna i Piekarska. Podobszar przedzielony jest torami kolejowymi.

Podobszar rewitalizacji Chorzów II usytuowany jest w północnej części miasta. Obejmuje tereny po obu stronach ulicy Katowickiej, od ul. Krakusa do północnych granic miasta. Zachodnią granicę obszaru wyznaczają ulice Floriańska, Ligonia i Grunwaldzka. Wschodnią trasa torów tramwajowych oraz ul Stacyjna. Podobszar zamieszkuje 9 768 osób (10,5% ogółu mieszkańców miasta). Powierzchnia podobszaru wynosi 100,4 ha (3,0% powierzchni miasta).

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji „celem rewitalizacji jest pobudzenie, uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji, obszar będzie nadal się rozwijał”.

Obszar zdegradowany w Chorzowie. Źródło: Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chorzów do roku 2030. Diagnoza delimitacyjna.
Obszar zdegradowany w Chorzowie. Źródło: Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chorzów do roku 2030. Diagnoza delimitacyjna.
Chorzów Tężnia

Może Cię zainteresować:

Najciekawsze absurdy i paradoksy Chorzowa

Autor: Maciej Poloczek

04/08/2022

Chorzów

Może Cię zainteresować:

Ilu mieszkańców ma Chorzów? O wiele niż się wydaje! Pokazały to wyniki Narodowego Spisu Powszechnego

Autor: Maciej Poloczek

26/01/2023

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon