Nabór do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 w Chorzowie

Od 1 marca 2022 r. w Chorzowie prowadzona będzie rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 – informuje chorzowski Urząd Miasta. W tym roku po raz pierwszy nabór będzie się odbywał przez system elektronicznych i potrwa do 31 marca.

fot. pixabay.com
Dziecko w szkole

Elektroniczny nabór od klas pierwszych będzie prowadzony na stronie www.chorzow.elemento.pl. Uczestniczyć w nim będą publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez miasto Chorzów. Kandydaci przyjmowani będą na podstawie:

  • ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka. Zgłoszenie trzeba wypełnić w systemie elektronicznego naboru. Następnie wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły obwodowej. Kandydat do szkoły we własnym obwodzie przyjmowany jest z urzędu
  • WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu. Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek, wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru. Następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru

Co z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?

Kandydaci do klas specjalnych oraz integracyjnych (na 5 miejsc dla dzieci orzeczonych), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie uczestniczą w procesie rekrutacyjnym.

- W celu zapisania kandydata, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do oddziału specjalnego lub na jedno z pięciu miejsc w oddziale integracyjnym, rodzic powinien zgłosić się w terminie od 11 marca do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – informuje chorzowski magistrat.

Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy chcą podjąć naukę w klasie ogólnodostępnej muszą uczestniczyć w rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami.

Czytaj także:

Najlepsze licea i technika w Chorzowie

Kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Miasta Chorzów z 25 listopada 2021 r. Określono w niej konieczne dokumenty i punktację dla każdego kryterium:

  1. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły pierwszego wyboru do klas 1-7 w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie edukacji kandydata – 16 pkt – oświadczenie rodzica/ opiekuna
  2. Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt. – informacje zawarte we wniosku
  3. Rodzice /opiekunowie prawni są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą
  4. w obwodzie szkoły pierwszego wyboru - 4 pkt. - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata
  5. W obwodzie szkoły pierwszego wyboru zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki przed i po zakończonych zajęciach w szkole - 3 pkt. - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata
  6. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego znajdującego się w budynku szkoły podstawowej, o przyjęcie do której się ubiega, w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie edukacji kandydata - 2 pkt. - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata
  7. Droga kandydata do szkoły pierwszego wyboru od miejsca zamieszkania jest krótsza niż do szkoły obwodowej – 1 pkt - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

Weryfikacja złożonych wniosków zakończy się 8 kwietnia 2022 r., a 13 kwietnia do publicznej wiadomości zostaną podane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Z kolei do 26 kwietnia rodzice będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do szkoły, gdzie zostało zakwalifikowane. Dzień później zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Od 2 do 13 maja 2022 r. prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon