UM wyznaczył termin składania wniosków o dodatek węglowy. Trzy lokalizacje obsługujące

Urząd Miasta poinformował, że od 22 sierpnia można składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego w wysokości 3 tysięcy złotych. Za realizację zadania odpowie Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie. Na terenie miasta wyznaczone zostały 3 lokalizacje, w których będzie można złożyć wniosek.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

Od poniedziałku, 22 sierpnia mieszkańcy Chorzowa będą mogli złożyć wniosek o przyznanie dodatku węglowego, za który przysługuje kwota trzech tysięcy złotych. Na terenie miasta mieszkańcy będą mogli ubiegać się o niego w trzech lokalizacjach.

  • Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie, ul. 3 Maja 18,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19,
  • Centrum Aktywizacji Społecznych w Chorzowie, ul. Powstańców 70/3.

Za zadanie związane z przyznawaniem świadczenia dla mieszkańców Chorzowa odpowiadać będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Jak uzyskać dodatek węglowy?

Zgodnie z ustawą jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Ustawa określa warunki, których spełnienie jest konieczne, aby otrzymać dodatek węglowy.

  • należy dokonać wpisu lub zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Weryfikacji tego dokonują tego urzędnicy gminy,
  • wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do 30 listopada w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania),
  • wniosek należy złożyć na piśmie lub drogą elektroniczną, uwierzytelniając go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. W przypadku składania wniosków na piśmie trzeba brać poprawkę na to, że urzędy gmin (lub podległe im jednostki) niekoniecznie z marszu rozpoczną ich przyjmowanie. Np. w Rudzie Śląskiej tamtejszy MOPS będzie przyjmował wnioski o wypłatę dodatku węglowego od 22 sierpnia,
  • we wniosku należy podać personalia, obywatelstwo, pesel (ew. serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, numer rachunku na który ma zostać przekazany dodatek, analogiczne dane dotyczące pozostałych członków gospodarstwa domowego oraz rodzaj wykorzystywanej głównej instalacji grzewczej.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, będzie on przyznawany temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Zgodnie z ustawą dodatek wypłacany jest w terminie do miesiąca od złożenia wniosku.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon

czytaj więcej:

Chorzów ul Katowicka

Polski Ład dla Chorzowa. Jakie inwestycje będą zgłoszone?

Chorzów dymiące kominy

Koniec żartów. 500 zł dziennie za palenie w starym piecu!

Urząd Miasta Chorzów

Projekt budżetu Chorzowa na 2022 r.

Chorzów stypendia dla uczniów

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów z chorzowskich szkół

Chorzów ul Katowicka

Prawie 35 mln zł dla Chorzowa z Polskiego Ładu

Nowa Fala/wizualizacja

Można budować nową „Falę”!

Mera - otwarcie

Wielkie otwarcie Centrum Architektury Ogrodowej Mera Garden