Rekrutacja do przedszkoli w Chorzowie. Jakie kryteria obowiązują?

Nabór do publicznych przedszkoli w Chorzowie rozpoczyna się 28 lutego 2022 r. i będzie prowadzony w systemie elektronicznym. Jakie są kryteria rekrutacji?

fot. pixabay.com
Przedszkole

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 w Chorzowie będzie trwała od 28 lutego do 11 marca 2022 r. Do wyboru są 24 przedszkola prowadzone przez miasto oraz oddział zerowy w Szkole Podstawowej nr 15. Nabór będzie prowadzony w systemie elektronicznym na stronie www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl.

- Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie, wydrukować i podpisać. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) – informuje chorzowski Urząd Miasta.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli w Chorzowie

W procesie rekrutacji do przedszkoli w Chorzowie obowiązują kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe o wartości 100 punktów każde oraz kryteria lokalne określone w uchwale Rady Miasta Chorzów.

Kryteria ustawowe:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata
 2. Niepełnosprawność kandydata
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria lokalne:

 1. Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych albo rodzic samotnie wychowujący pracuje zawodowo/prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym – 40 pkt.
 2. Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Chorzowie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie – 20 pkt.
 3. Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie – 15 pkt.
 4. Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku – 10 pkt.
 5. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania lub pracy jednego z rodziców – 7 pkt.
 6. Dziecko, które w roku składania wniosku uczęszcza do publicznego żłobka lub placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, albo pozostaje pod opieką dziennego opiekuna, ujętego w wykazie dziennych opiekunów – 3 pkt.

Kto nie uczestniczy w procesie rekrutacji?

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie uczestniczą w procesie rekrutacyjnym. - W celu zapisania do przedszkola dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzic powinien zgłosić się w terminie od 11 marca do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – informują chorzowscy urzędnicy.

W rekrutacji nie biorą także udziału dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowych placówkach. - Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w odpowiednim terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Rodzice, którzy decydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w rekrutacji na przyszły rok szkolny na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy – tłumaczą w Urzędzie Miasta.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości 30 marca 2022 r. Rekrutacja uzupełniająca (w placówkach, gdzie będą wolne miejsca) będzie prowadzona od 30 maja do 6 czerwca 2022 r.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon