Nowe stawki podatku od nieruchomości w Chorzowie. Ile wyniosą?

W porządku obrad na najbliższą sesję Rady Miasta Chorzów znalazł się projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Jakie kwoty mają obowiązywać w 2022 roku?

Chorzów ul Wolności

Projektu uchwały „w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów” przesłał do Rady Miasta Chorzów prezydent Andrzej Kotala. Przewiduje on podwyżki stawek podatku średnio o blisko 4%. Radni będą głosować w tej sprawie podczas sesji zaplanowanej na 28 października 2021 r.

- Przyjęcie zaproponowanych stawek pozwoli na realizację zaplanowanych dochodów na 2022 rok – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Ile wyniosą w Chorzowie stawki podatku od nieruchomości w 2020 roku?

Zgodnie z projektem uchwały od 1 stycznia 2022 roku w Chorzowie roczne stawki podatku od nieruchomości mają wynosić:

od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1 m² powierzchni
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,54 zł od 1 m² powierzchni
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,40 zł od 1 m² powierzchni

od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych - 0,89 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

od budowli

  • 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon