Chorzów wniesie do sądu skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego

Chorzowscy radni na ostatniej sesji Rady Miasta przyjęli uchwałę w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego. Sprawa dotyczy uchylenia uchwały wprowadzającej możliwość prowadzenie obrad Rady Miasta Chorzów w trybie zdalnym.

Ch um chorzow1

Uchwała chorzowskiej Rady Miasta przyjęta 26 marca 2020 r. wprowadza zmiany w Statucie Miasta, które pozwalają na to by m.in. w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego lub stanu epidemii sesja rady mogła się odbywać za pomocą elektronicznych środków komunikacji na odległość, a radni mogli zabierać głos i głosować zdalnie.

Rada Miasta Chorzów nie miała prawa do wprowadzenia zdalnych sesji?

W rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody śląskiego, z dnia 30 kwietnia 2020 r., stwierdzono, że uchwała została podjęta z istotnym naruszenie ustawy o samorządzie powiatowym.

- Rada Miasta Chorzów nie posiada kompetencji do określenia w Statucie Miasta, że sesja Rady może odbyć się za pomocą elektronicznych środków komunikacji na odległość. (...) prawidłowe procedowanie jest możliwe tylko w przypadku fizycznej obecności radnych na sesji odbywającej się w konkretnym miejscu – czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia wojewody.

Chorzowscy radni nie zgadzają się z wojewodą śląskim

W uzasadnieniu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorczej wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zwrócono uwagę, że nie ma możliwości by w zdalnych obradach Rady Miasta wzięła udział osoba niepowołana. Podkreślono również, że podczas zdalnych obrad widoczny jest sposób oddawania głosu przez każdego z radnych i tak przeprowadzone głosowanie w pełni realizuje wymogi jawności.

- Organ nadzoru zdaje się błędnie utożsamiać sesję rady gminy z posiedzeniem, podczas którego radni winni być fizycznie obecni w sali obrad, choć żaden z obowiązujących przepisów prawa nie wprowadza takiego wymogu. Sesja jest rozumiana jako wspólne posiedzenie ogółu radnych, jest zwołana w ustalonym trybie przez Przewodniczącego Rady Miasta lub wyznaczonego przez niego zastępcę i jest poświęcona przeprowadzeniu obrad nad określonymi zagadnieniami, które są ujęte w porządku obrad sesji. Wobec powyższego należy uznać, że nie wprowadza się obowiązku przebywania radnych w jednym miejscu, więc dopuszczalne jest jej zdalne przeprowadzenie – stwierdzono w uzasadnieniu do uchwały chorzowskiej Rady Miasta.

Za uchwałą w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego do WSA w Gliwicach głosowała większość chorzowskich radnych, tylko jeden z nich się wstrzymał.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon